Viaxarxa MLS del Vallès

La unio no suma, multiplica les forces!

 

Via Xarxa (cat)

VIAXARXA és una associació creada al 2012 amb l’objectiu d’assessorar als clients que desitgin vendre o comprar una vivenda, a fer-ho de la manera més ràpida possible i amb el mínim esforç.

És la unió d’un grup de professionals immobiliaris del Vallès, que han decidit col·laborar en comptes de competir, per aconseguir dinamitzar el mercat immobiliari a la nostra zona.

Ens regim per estatuts, reglament de règim intern i codi ètic, basat en la professionalitat i el respecte.

Al contractar els serveis en exclusiva compartida de qualsevol de les agències associades, està contractant els serveis de 75 professionals immobiliaris del Vallès.

VIA XARXA és la més selecta força de vendes de la zona, treballant en col·laboració per vendre la seva propietat.

El nostre client es vostè, i per tant, defensem els seus interessos, respectant el codi de bones pràctiques que protegeix als consumidors.

La unio no suma, multiplica les forces!

Via Xarxa (cast)

VIA RED es una asociación creada en 2012 con el objetivo de asesorar a los clientes que deseen vender o comprar una vivienda, a hacerlo de la manera más rápida posible y con el mínimo esfuerzo.

Es la unión de un grupo de profesionales inmobiliarios del Vallés, que han decidido colaborar en vez de competir, para conseguir dinamizar el mercado inmobiliario en nuestra zona.

Nos regimos por estatutos, reglamento de régimen interno y código ético, basado en la profesionalidad y el respeto.

Al contratar los servicios en exclusiva compartida de cualquiera de las agencias asociadas, está contratando los servicios de 75 profesionales inmobiliarios del Vallès.

VIA RED es la más selecta fuerza de ventas de la zona, trabajando en colaboración para vender su propiedad.

Nuestro cliente se usted, y por tanto, defendemos sus intereses, respetando el código de buenas prácticas que protege a los consumidores.

La unión no suma, multiplica las fuerzas!

Dades personals