Serveis i Avantges

Còmode i fàcil

Serveis (cat)

Avantatges del Venedor

Una gran força de venda

Quan un propietari contracta la gestió de venda del seu immoble a un agent immobiliari associat a VIA XARXA, està encarregant simultàniament questa operació a 65 professionals, supervisats durant tot el procès per l’agent en el que vostè ha depositat la seva confiança.

La força de venda del immoble es multiplica al maximitzar les oportunitats de: PROMOCIÓ - PUBLICITAT - MARKETING mitjançant el considerable augment dels recursos comercials destinats a la venda. Treballar en exclusiva compartida permet al seu agent, invertir més en la promoció de la seva propietat.

Quan contracta els serveis en exclusiva compartida d’una agència associada a VIA XARXA, té la seguretat de contractar els millors serveis immobiliaris del Vallès.

S’estableix una autèntica relació de representació entre propietari i agent immobiliari.

VIA XARXA, en exigir a les seves agències associades, autoritzacions en exclusiva múltiple, permet la inversió necessària per la difusió publicitària del immoble, i destinar major quantitat de recursos per vendre.

Disposem de la millor informació dels mercats locals a la seva disposició.

Totes les empreses associades a VIA XARXA estan degudament registrades i homologades.

Avantatges del Comprador

Còmode i fàcil

En qualsevol de les agències associades a VIA XARXA, vostè accedirà a una gran oferta de immobles seleccionats a la seva zona, de la manera més ràpida, còmode i fàcil.

L’oportunitat de trovar un producte adequat a les seves necessitats es multipliquen considerablement, amb la seva visita a només una sola agència.

Les propietats que integren el MLS, mantenen les mateixes condicions i preus, independentment de l’empresa amb la que es treballi, el que significa una homogeneïtzació del mercat immobiliari que afavoreix sempre al consumidor.

Totes les propietats de la borsa comuna, garantitzen un preu adequat de mercat.

Existeix un mandat de venda per escrit per cada immoble. Es disposa de tota la informació i documentació necessària per a garantitzar la seguretat de la compra.

-----------------------------------------------------------------------------------

Servicios (Cast)

Ventajas del Vendedor

Una gran fuerza de venta

Cuando un propietario contrata la gestión de venta de su inmueble a un agente inmobiliario asociado a VIA XARXA, está encargando simultáneamente esta operación a 75 profesionales, supervisados durante todo el proceso por el agente en el que usted ha depositado su confianza.

La fuerza de venta del inmueble se multiplica al maximizar las oportunidades de: PROMOCIÓN - PUBLICIDAD - MARKETING mediante el considerable aumento de los recursos comerciales destinados a la venta. Trabajar en exclusiva compartida permite a su agente, invertir más en la promoción de su propiedad.

Cuando contrata los servicios en exclusiva compartida de una agencia asociada a VIA XARXA, tiene la seguridad de contratar los mejores servicios inmobiliarios del Vallès.

Se establece una auténtica relación de representación entre propietario y agente inmobiliario.

VIA XARXA, al exigir a sus agencias asociadas, autorizaciones en exclusiva compartida, permite la inversión necesaria para la difusión publicitaria del inmueble, y destinar mayor cantidad de recursos para promover la venta.

Disponemos de la mejor información de los mercados locales a su disposición.

Todas las empresas asociadas a VIA XARXA están debidamente registradas y homologadas.

Ventajas del Comprador

Cómodo y fácil

En cualquiera de las agencias asociadas a VIA RED, usted accederá a una gran oferta de inmuebles seleccionados en su zona, de la manera más rápida, cómoda y fácil.

La oportunidad de encontrar un producto adecuado a sus necesidades se multiplica considerablemente, con su visita a sólo una sola agencia.

Las propiedades que integran el MLS mantienen las mismas condiciones y precios, independientemente de la empresa con la que se trabaje, lo que significa una homogeneización del mercado inmobiliario que favorece siempre al consumidor.

Todas las propiedades de la bolsa común, garantizan un precio adecuado de mercado.

Existe un mandato de venta por escrito por cada inmueble. Se dispone de toda la información y documentación necesaria para garantizar la seguridad de la compra.

Dades personals
Dades de l'immoble